Kontaktujte nás

Prihláška člena do športového klubu ŠK VLK

VLK je komunita pozitívnej energie kde budú spokojné Vaše deti, ktoré si tu nájdu mnoho priateľov a spoločné zážitky, ktoré ich budú čoraz viac a viac spájať s nami VLKmi. Pozor je to vysoko nákazlivé!

Adresa, na ktorú Vás budeme kontaktovať
Meno rodiča/zákonného zástupcu dieťaťa
Prehlasujem, a svojím podpisom potvrdzujem, že si nie som vedomý/á žiadnych zdravotných obmedzení, ktoré by bránili hore menovanému maloletému členovi navštevovať Športový klub VLK .

Podmienky a pravidlá fungovania v Športovom klube VLK „Výborný Lyžiarsky Klub“
- V cene je zahrnuté: absolvovanie predpísaného počtu tréningových jednotiek (TJ – ... min) v období ... vo vopred dohodnutých termínoch.
- maloletí členovia Športového klubu VLK sú povinní prísť na tréning minimálne 10 min pred začiatkom samotného tréningu. Opakované neskoré príchody budú konzultované so zákonným zástupcom, ktorých týmto žiadame o pochopenie a spoluprácu.
- Športový klub nezodpovedá za prípadnú neúčasť člena na tréningu, preto nie sú možné prípadné náhradné tréningy.
- neúčasť maloletého člena na tréningu prosíme oznámiť vopred SMS správou na tel. čísle: 0918 845 053